Công khai tài chính ngày 8 tháng 4 năm 2021 

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 371 trẻ. Số trẻ báo ăn: 371 x 17.000 = 6.307.000 đồng Tổng chi ăn trong ngày: 6.307.000 đồng Tồn: 0 đồng

 

Công khai tài chính ngày 13 tháng 4 năm 2021 

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 366 trẻ. Số trẻ báo ăn: 366 x 17.000 = 6.222.000 đồng Tổng chi ăn trong ngày:6.222.000 đồng Tồn: 0 đồng