Công khai tài chính ngày 13 tháng 4 năm 2021 

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 366 trẻ. Số trẻ báo ăn: 366 x 17.000 = 6.222.000 đồng Tổng chi ăn trong ngày:6.222.000 đồng Tồn: 0 đồng

 

Công khai tài chính ngày 12 tháng 4 năm 2021  

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 363 trẻ. Số trẻ báo ăn: 363 x 17.000 = 6.171.000 đồng Tổng chi ăn trong ngày: 6.171.000 đồng Tồn: 0 đồng

Công khai tài chính ngày 9 tháng 4 năm 2021  

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 376 trẻ. Số trẻ báo ăn: 376 x 17.000 = 6.392.000 đồng Tổng chi ăn trong ngày: 6.035.000 đồng Tồn: 0 đồng

Công khai tài chính ngày 8 tháng 4 năm 2021  

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 371 trẻ. Số trẻ báo ăn: 371 x 17.000 = 6.307.000 đồng Tổng chi ăn trong ngày: 6.307.000 đồng Tồn: 0 đồng

Công khai tài chính ngày 7 tháng 4 năm 2021  

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 371 trẻ. Số trẻ báo ăn: 371 x 17.000 = 6.035.000 đồng Tổng chi ăn trong ngày: 6.035.000 đồng Tồn: 0 đồng

Công khai tài chính ngày 6 tháng 4 năm 2021  

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 368 trẻ. Số trẻ báo ăn: 368 x 17.000 = 6.256.000 đồng Tổng chi ăn trong ngày: 6.256.000 đồng Tồn: 0 đồng

Công khai tài chính ngày 5 tháng 4 năm 2021  

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 359 trẻ. Số trẻ báo ăn: 359 x 17.000 = 6.103.000 đồng Tổng chi ăn trong ngày: 6.103.000 đồng Tồn: 0 đồng

Công khai tài chính ngày 2 tháng 4 năm 2021  

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 367 trẻ. Số trẻ báo ăn: 367 x 17.000 = 6.239.000 đồng Tổng chi ăn trong ngày: 6.239.000 đồng Tồn: 0 đồng

Công khai tài chính ngày 1 tháng 4 năm 2021  

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 361 trẻ. Số trẻ báo ăn: 361 x 17.000 = 6.173.000 đồng Tổng chi ăn trong ngày: 6.173.000 đồng Tồn: 0 đồng

THỰC ĐƠN THÁNG 4 NĂM HỌC 2020-2021  


Các trang: 1  2  3  4