Lời giới thiệu và hình ảnh về nhà trường 

Trường mầm non Hồng Thái Đông Thuộc xã Hồng Thái Đông Thị xã Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh.Trên mảnh đất giàu truyền thống anh dũng kiên cường với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình …. Nhà trường đã góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người. Là nền móng đầu tiên đào tạo ra chủ nhân tương lai của đất nước.

 

Thông tin nhân sự năm học 2021-2022  

Lời giới thiệu và hình ảnh về trường  

Trường mầm non Hồng Thái Đông Thuộc xã Hồng Thái Đông Thị xã Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh.Trên mảnh đất giàu truyền thống anh dũng kiên cường với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình …. Nhà trường đã góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người. Là nền móng đầu tiên đào tạo ra chủ nhân tương lai của đất nước.

Thông tin nhân sự năm học 2020-2021  

Thông tin nhân sự năm học 2019-2020  

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

Thông tin nhân sự năm học 2017-2018  

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018

Thông tin nhân sự  

Giới thiệu về nhà trường