công khai tài chính ngày 13/1/2024 

Tổng số học sinh đến trường: 351 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 351 x 20.000= 7.020.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 7.020.000 đồng. Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

 

Công khai tài chính ngày 01 tháng 11 năm 2021 

Tổng số học sinh đến trường: 337 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 337x17.000=5.729.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.729.000 đồng Tồn: 0.

 

công khai tài chính ngày 25/11/2022 

Tổng số học sinh đến trường: 363 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 363 x 20.000= 7.260.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 7.260.000 đồng. Tồn: 0.

 

công khai tài chính ngày 19/1/2024 

Tổng số học sinh đến trường: 353 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 353 x 20.000= 7.060.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 7.060.000 đồng. Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ