công khai tài chính ngày 25/11/2022 

Tổng số học sinh đến trường: 363 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 363 x 20.000= 7.260.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 7.260.000 đồng. Tồn: 0.

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022-2023  

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022  

Thời khóa biểu năm học 2020-2021  

Thời gian biểu- khóa biểu  

Thời khóa biểu  

Thực đơn tháng 3  

Thực đơn tháng 2  

Thưc đơn thang 1