Công khai tài chính ngày 21 tháng 10 năm 2021 

Tổng số học sinh đến trường: 340 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 340x17.000=5.780.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.780.000 đồng Tồn: 0.

 

Công khai tài chính ngày 02 tháng 11 năm 2021  

Tổng số học sinh đến trường: 350 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 350x17.000=5.950.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.950.000 đồng Tồn: 0.

Thực đơn tháng 11 năm 2021  

Công khai tài chính ngày 29 tháng 10 năm 2021  

Tổng số học sinh đến trường: 343 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 343x17.000=5.831.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.831.000 đồng. Tồn: 0.

Công khai tài chính ngày 28 tháng 10 năm 2021  

Tổng số học sinh đến trường: 350 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 338x17.000=5.746.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.746.000 đồng Tồn: 0.

Công khai tài chính ngày 27 tháng 10 năm 2021  

Tổng số học sinh đến trường: 339 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 339x17.000=5.763.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.763.000 đồng. Tồn: 0.

Công khai tài chính ngày 26 tháng 10 năm 2021  

Tổng số học sinh đến trường: 343 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 343x17.000=5.831.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.831.000 đồng Tồn: 0.

Công khai tài chính ngày 25 tháng 10 năm 2021  

Tổng số học sinh đến trường: 341 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 341x17.000=5.797.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.797.000 đồng Tồn: 0.

Công khai tài chính ngày 22 tháng 10 năm 2021  

Tổng số học sinh đến trường: 340 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 340x17.000=5.780.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.780.000 đồng Tồn: 0.

Công khai tài chính ngày 20 tháng 10 năm 2021  

Tổng số học sinh đến trường: 337 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 337x17.000=5.729.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.729.000 đồng Tồn: 0.


Các trang: 1  2  3  4  5  6