Công khai tài chính ngày 12 tháng 4 năm 2021

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 363 trẻ.
Số trẻ báo ăn: 363 x 17.000 = 6.171.000 đồng
Tổng chi ăn trong ngày: 6.171.000 đồng
Tồn: 0 đồngChưa có lời bình nào. Bắt đầu