Công khai tài chính ngày 29 tháng 10 năm 2021

Tổng số học sinh đến trường: 343 trẻ
Tổng số trẻ báo ăn: 343x17.000=5.831.000 đồng.
Tổng chi ăn trong ngày: 5.831.000 đồng.
Tồn: 0.Chưa có lời bình nào. Bắt đầu