Công khai tài chính ngày 21 tháng 10 năm 2021

Tổng số học sinh đến trường: 340 trẻ
Tổng số trẻ báo ăn: 340x17.000=5.780.000 đồng.
Tổng chi ăn trong ngày: 5.780.000 đồng
Tồn: 0.Chưa có lời bình nào. Bắt đầu