Công khai tài chính ngày 13 tháng 4 năm 2021

Tổng số trẻ đi học trong ngày: 366 trẻ.
Số trẻ báo ăn: 366 x 17.000 = 6.222.000 đồng
Tổng chi ăn trong ngày:6.222.000 đồng
Tồn: 0 đồngChưa có lời bình nào. Bắt đầu