Công khai tài chính ngày 01 tháng 11 năm 2021

Tổng số học sinh đến trường: 337 trẻ
Tổng số trẻ báo ăn: 337x17.000=5.729.000 đồng.
Tổng chi ăn trong ngày: 5.729.000 đồng
Tồn: 0.Chưa có lời bình nào. Bắt đầu