công khai tài chính ngày 01/12/2022 

Tổng số học sinh đến trường: 329 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 329 x 20.000=6.580.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 6.580.000 đồng. Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

 

THỰC ĐƠN THÁNG 12/2022  

công khai tài chính ngày 30/11/2022  

Tổng số học sinh đến trường: 362 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 362 x 20.000= 7.240.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 7.240.000 đồng. Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

công khai tài chính ngày 1/11/2022  

Tổng số học sinh đến trường: 356 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 355 x 20.000= 7.100.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 7.100.000 đồng. Tồn: 0.

công khai tài chính ngày 29/11/2022  

Tổng số học sinh đến trường: 351 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 351 x 20.000= 7.020.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 7.020.000 đồng. Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

công khai tài chính ngày 28/11/2022  

Tổng số học sinh đến trường: 358 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 358 x 20.000= 7.160.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 7.160.000 đồng. Tồn: 0.

công khai tài chính ngày 26/9/2022  

Tổng số học sinh đến trường: 314 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 314 x 20.000= 6.280.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 6.280.000 đồng. Tổng số tiền thừa (thiếu): 0đ

công khai tài chính ngày 25/11/2022  

Tổng số học sinh đến trường: 356 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 363 x 20.000= 7.260.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 7.260.000 đồng. Tồn: 0.

công khai tài chính ngày 24/11/2022  

Tổng số học sinh đến trường: 362 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 362 x 20.000= 7.240.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 7.240.000 đồng. Tồn: 0.

công khai tài chính ngày 23/11/2022  

Tổng số học sinh đến trường: 358 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 358 x 20.000= 7.160.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 7.160.000 đồng. Tồn: 0.


Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9