Công khai tài chính ngày 29 tháng 10 năm 2021 

Tổng số học sinh đến trường: 343 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 343x17.000=5.831.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.831.000 đồng. Tồn: 0.

 

Công khai tài chính ngày 01 tháng 11 năm 2021 

Tổng số học sinh đến trường: 337 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 337x17.000=5.729.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.729.000 đồng Tồn: 0.

 

Công khai tài chính ngày 21 tháng 10 năm 2021 

Tổng số học sinh đến trường: 340 trẻ Tổng số trẻ báo ăn: 340x17.000=5.780.000 đồng. Tổng chi ăn trong ngày: 5.780.000 đồng Tồn: 0.