TT cô áo dai.JPG
TT cô đầm.JPG
mua giai nhi.jpg
múa giải nhât.jpg
mua giai ba.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai tài chính ngày 25/03/2019


Tổng số trẻ: 397

Tổng số trẻ báo ăn trong ngày 375 x15.000đ = 5.625.000đ

Tổng số tiền chi hết trong ngày: 5.625.000đ

Số tiền dư trong ngày:0

 

Calendar
Today: Monday, 25 / 03 / 19
25/03

đến 17h: BGH trực và làm viecj tại trường.

Tài nguyên