Kế hoạch công tác tháng 12


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
   

Số: 04/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Đông Triều, ngày 01 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017

1. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục mầm non.

2. Tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo chào mừng ngày 22/12

3. Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường. Kiểm tra kỹ thuật công tác KĐCL lần 1.

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

GVCN

Từ 01-> 31/12

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc

+ Kiểm tra VSATTP nề nếp chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP.

 

 

CM nuôi

 

Từ 01 -> 31/12

 

- Giáo dục

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD

+ Thi giáo viên giỏi cấp trường

CM dạy

BGH

Từ 1/ ->31/12

Từ 1 ->10/12

 

3

Y tế: - Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

- Tổ chức cân cho trẻ đợt 2

CB y tế

Từ 1 ->30/12

 

4

Kế hoạch kiểm tra:

- Thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính.

- KT theo kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường.

Ban kiểm tra nội bộ

Từ 10-> 31/12

 

5

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Giao trang thiết bị cơ sở vật chất cho các lớp sử dụng và quản lý.

- Xây dựng kế hoạch và vận hành các thiết bị phòng học thông minh, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời hiệu quả.

BGH

Từ 01 ->31/12

 

6

Công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

HT

Toàn trường

Từ 1 - >31/12

 

7

Công tác khác

-Thi làm ĐDĐC chào mừng 22/12

- Tổ chức cho học sinh 5 tuổi đi thực tế, thăm quan tiểu đoàn 81.

Toàn trường

 

 1-> 22/12

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều(b/c);
  • Các bộ phận CM;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.