Asset Publisher

Trường mầm non Hồng Thái Đông long trọng tổ chức khai giảng năm học 2012 - 2013

Trường mầm non Hồng Thái Đông long trọng tổ chức khai giảng năm học 2012 - 2013

Sáng ngày 05/9/2012 tại điểm Trung tâm trường mầm non Hồng Thái Đông long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2012 - 2013

         Hòa chung với không khí vui tuơi của cả nước, sáng ngày 05/9/2012 tại điểm Trung tâm trường mầm non Hồng Thái Đông đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2012 - 2013.

        Đến dự với buổi lễ khai giảng hôm nay có các đ/c đại diện cho lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương,  các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã, đại diện hội cha mẹ học sinh, toàn thể các đ/c CB, GV, NV trong nhà trường, các con học sinh...

        Toàn cảnh của buổi lễ khai giảng:

        Lễ khai giảng diễn ra với 2 nội dung: Trang trọng đảm bảo phần nghi lễ và phần hội với các tiết mục văn nghệ của các bé trường mầm non Hồng Thái Đông:

          Đ/c Nguyễn Thị Tẹo - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng tại buổi lễ:

           Đ/c Bùi Văn Tần - Phó bí thư Đảng ủy xã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ:

            Tại buổi lễ khai giảng trường đã tuyên dương khen thưởng cho các đ/c có thành tích xuất sắc trong năm học 2012 - 2013:

          Ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc cña n¨m häc cò cïng víi sù cè g¾ng vµ lßng nhiÖt huyÕt tËn t©m víi nghÒ "TÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu"Tr­êng mÇm non Hång Th¸i §«ng quyÕt t©m thùc hiÖn tèt nhiÖm vô n¨m häc.