Asset Publisher

Tài chính công khai 9/7/2018

Tài chính công khai 9/7/2018


Tổng số trẻ 116

Tổng số trẻ ăn trong ngày 110 x12.000 = 1.344.000đ

Tổng số tiền chi hết; 1.344.000 VNĐ