Asset Publisher

Tài chính công khai

Tài chính công khai


Tài chính công khai ngày 09/10/2017

Tổng số trẻ: 345 trong đó điểm chính Yên Dưỡng: 187;  Thượng Thông: 115; Tân Yên: 43
Tổng số tiền ăn : 345 x 12.000= 4.140.000đ
Yên Dưỡng: 187 x 12.000 = 2.244.000 ; Thượng Thông: 115 x 12.000= 1.380.000đ
Chi ăn: 4.140.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0