Asset Publisher

Phan công giảng dạy năm học 2013 - 2014

Phan công giảng dạy năm học 2013 - 2014


 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN: HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2013 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn
năm học 2012 -  2013

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết

TC

ĐH

khác

1

Nguyễn Thị

Tẹo

16/08/1962

 

x

 

 

Tiểu học

Phụ trách chung

 

2tiết/tuần

2

Phạm Thị

Nguyệt

10/06/1967

 

 

x

 

Mầm non

Phụ trách chuyên môn, phụ trách cơ sở chính

 

4 tiết/tuần

3

Đỗ Thị

Hai

25/05/1975

 

 

x

 

Mầm non

Phụ trách nuôi dưỡng, phụ trách cơ sở Thượng Thông

 

4 tiết/tuần

4

Lê Thị

Hạnh

22/12/1973

 

 

x

 

Mầm non

Phụ trách CSVC, phổ cập, phụ trách cơ sở Tân Yên

 

4 tiết/tuần

5

Nguyễn Thị

Nhung

15/05/1983

x

 

 

 

Kế toán

Làm lương, giải quyết kịp thời chế độ tiền lương, phụ cấp... cho CBGV, NV

 

 

6

Nguyễn Thị

Thảo

09/12/1984

 

x

 

 

Kế toán

Giao nhận thực phẩm, bán vé ăn, những công việc được sự phân công của BGH

 

 

7

Lưu Thị

Luyên

05/04/1986

x

 

 

 

Kế toán

Tiếp nhận chuyển giao văn bản đi đến, những công việc được sự phân công của BGH, kiêm thủ quỹ

 

 

8

Nguyễn Thị

Doan

02/01/1986

x

 

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi B4 - Yên Dưỡng

 

 

9

Nguyễn Thị

Hằng

25/12/1987

x

 

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm nhóm trẻ D3 – T.Thông

 

 

10

Nguyễn Thị

Huân

10/10/1982

 

 

x

 

Mầm non

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi A2 - Yên Dưỡng

 

 

11

Nguyễn Thị

Niên

20/05/1973

 

 

x

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi A3 – Thượng Thông

 

 

12

Nguyễn Thị Mai

Phương

26/10/1987

x

 

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi B2 – T. Thông

 

 

13

Nguyễn Thị

Liên

08/04/1990

x

 

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi B4 - Yên Dưỡng

 

 

14

Nguyễn Thị

Hằng

06/10/1982

 

 

x

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ D3 – Thượng Thông

 

 

15

Vũ Thị

Khánh

03/11/1985

x

 

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ D3 – Thượng Thông

 

 

16

Đỗ Thị

Chinh

22/09/1986

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi B1 - Yên Dưỡng

 

 

17

Nguyễn Thị

Liễu

20/12/1961

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 24 - 36 tháng D1 - Yên Dưỡng

 

 

18

Mạc Thị

Thủy

09/04/1991

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 24 – 36  tháng D1- Yên Dưỡng

 

 

19

Trần Thị

Hồng

13/08/1991

x

 

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm lớp B1 – Yên Dưỡng

 

 

20

Phạm Thị

Thuỷ

09/11/1983

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 4 tuổi B3 – Tân Yên

 

 

21

Trần Thị

Nghĩa

10/12/1981

x

 

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi B2 – T. Thông

 

 

22

Nguyễn Thị Kim

Tuyến

13/3/1991

 

x

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi C2 – T.Thông

 

 

23

Hoàng Thị

Len

11/7/1969

x

 

 

 

Nấu ăn

Phụ trách nấu ăn cơ sở Yên Dưỡng

 

 

24

Phan Thị

21/09/1987

x

 

 

 

Nấu ăn

Phụ trách nấu ăn cơ sở Thượng Thông

 

 

25

Lê Thị

Lương

24/07/1985

x

 

 

 

Nấu ăn

Phụ trách nấu ăn cơ sở Yên Dưỡng

 

 

26

Nguyễn Thị

03/03/1976

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi A3 - Thượng Thông

 

 

27

Phạm Thị

Yến

20/02/1986

 

x

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ D2 – Yên Dưỡng

 

 

28

Lê Thị Thuỳ

Chi

26/08/1989

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 3 tuổi C1 – Yên Dưỡng

 

 

29

Nguyễn Thanh

Loan

24/08/1988

 

x

 

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi A4 – Tân Yên

 

 

30

Đào Thị

Thanh

22/07/1984

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi A2 – Yên Dưỡng

 

 

31

Nguyễn Thị

Nhàn

08/10/1988

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 24 - 36 tháng D3 - Thượng Thông

 

 

32

Đỗ Thị Thu

Hằng

02/10/1989

x

 

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm lớp 3 tuổi C1 - Yên Dưỡng

 

 

33

Nguyễn Thị Thu

24/07/1983

 

 

x

 

Mầm non

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi A1 – Yên Dưỡng

 

 

34

Phạm Thị Hải

Yến

02/02/1990

x

 

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ D2 – Yên Dưỡng

 

 

35

Lê Thị

Mận

12/12/1964

x

 

 

 

Nấu ăn

Phụ trách nấu ăn cơ sở Tân Yên

 

 

36

Nguyễn Thị

Nga

22/07/1990

x

 

 

 

Nấu ăn

Phụ trách nấu ăn cơ sở Thượng Thông

 

 

37

Hoàng Thị

Giàng

16/12/1985

 

 

x

 

Mầm non

Dạy lớp 5 tuổi A1 – Yên Dưỡng

 

 

38

Phạm Thị

Minh

19/11/1979

x

 

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi A4 - Tân Yên

 

 

39

Phạm Thị

Tuyến

12/12/1985

x

 

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi B3 – Tân Yên

 

 

40

Nguyễn Ánh

Nguyệt

 

x

 

 

 

Nấu ăn

Phụ trách nấu ăn cơ sở Thượng Thông

 

 

 41

 Lê Thị Hải

Yến 

25/8/1982

x

 

 

 

Điều dưỡng

Nhân viên y tế

 

 

 42

Lưu Thị Mai 

Lan 

06/02/1985

 

x

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm nhóm trẻ D3 – T.Thông

 

 

 43

Nguyễn Thị  

Thúy 

1990

x

 

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ D1 – Yên Dưỡng

 

 

 44

 Nguyễn Thị

Ngà

1990

x

 

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ D2 – Yên Dưỡng

 

 

45 

 Nguyễn Thị

Hào 

1993

x

 

 

 

Mầm non

Dạy nhóm trẻ D2 – Yên Dưỡng

 

 

 46

Bùi Thị

Hiền

24/12/1985

x

 

 

 

Mầm non

Dạy lớp 3 tuổi B2 – T.Thông

 

 

 47

Nguyễn Thị  

Hằng

10/8/1992

x

 

 

 

Mầm non

Chủ nhiệm nhóm trẻ D2 – Yên Dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Tẹo