Asset Publisher

Phân công chuyên môn năm học

Phân công chuyên môn năm học


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 – 2017

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

Nhiệm vụ được
phân công

Kiêm nghiệm

Số tiết trên tuần

1

Nguyễn Hoài Thu

18/7/1974

Đại học

GDMN

Quản lý nhà trường

 

 

2

Nguyễn Thị Miền

17/7/1980

Đại học

GDMN

Phụ trách CM

 

 

3

Trịnh Thị Thúy Nga

 

Đại học

GDMN

Phụ trách nuôi dưỡng, PCGD

 

 

4

Ngô Thị Thành

25/02/1975

Cao đẳng

Kế toán

Kế toán

 T.Trưởng VP

 

5

Lưu Thị Luyên

05/4/1986

Trung cấp

Kế toán

Hành chính

 

 

6

Lê Thị Hải yến

25/8/1982

Trung cấp

Đ.dưỡng

Y tế

 

 

7

Nguyễn Thị Hằng A

06/10/1982

Đại học

GDMN

GVCN-5T A3

 

 

8

Đỗ Thị Thu Hằng

02/10/1989

Đại học

GDMN

GVCN-4T B2

 

 

9

Nguyễn Thị Hà

03/3/1976

Đại học

GDMN

GVCN-5T A1

 

 

10

Lê Thị Mi

13/4/1986

Đại học

GDMN

GVCN-5T A2

T. trưởng MG 

 

11

Nguyễn Thị Niên

20/5/1973

Đại học

GDMN

GVCN-5T A3

 

 

12

Đào Thị Thanh

22/7/1984

Đại học

GDMN

GVCN-5T A1

 

 

13

Nguyễn Thị Thu Hà

24/7/1983

Đại học

GDMN

GVCN-5T A4

 

 

14

Nguyễn Thị Mai Phương

26/10/1987

Đại học

GDMN

GVCN-4T B1

 

 

15

Phạm Thị Minh

19/11/1979

Đại học

GDMN

GVCN-5T A5

 

 

16

Nguyễn Thanh Loan

24/8/1988

Cao đẳng

GDMN

GVCN-5T A5

 

 

17

Nguyễn Thị Liên

08/4/1990

Đang học ĐH

GDMN

GVCN-3T C1

 

 

18

Nguyễn Thị Hằng B

25/12/1987

Đang học ĐH

GDMN

GVCN-5T A2

 

 

19

Nguyễn Thị Hằng C

10/8/1992

Đang học ĐH

GDMN

GVCN-4T B1

 

 

20

Lê Thị Thùy Chi

26/8/1989

Đại học

GDMN

GVCN-4T B2

BT ĐTN

 

21

Phạm Thị Yến

20/02/1986

Đang học ĐH

GDMN

GVCN-3T C3

 

 

22

Nguyễn Thị Huân

10/10/1982

Đại học

GDMN

GVCN-5T A4

CTCĐ

 

23

Nguyễn Thị Doan

02/01/1986

Đại học

GDMN

GVCN-4T B4

 

 

24

Phạm Thị Thủy

09/11/1983

Đại học

GDMN

GVCN-4T B4

 

 

25

Đỗ Thị Chinh

22/9/1986

Cao đẳng

GDMN

GVCN-3T C2

 

 

26

Bùi Thị Linh

06/9/1990

Đang học ĐH

GDMN

GVCN-3T C2

 

 

27

Lưu Thị Mai Lan

06/02/1985

Đại học

GDMN

GVCN-NT D3

T. trưởng NT 

 

28

Nguyễn Thị Ngà

03/4/1993

Đang học ĐH

GDMN

GVCN-3T C1

 

 

29

Bùi Thị Hiền

24/12/1985

Đại học

GDMN

GVCN-4T B3

 

 

30

Trần Thị Nghĩa

10/12/1981

Đại học

GDMN

GVCN-3T C3

 

 

31

Phạm Thị Hải Yến

02/02/1990

Đang học ĐH

GDMN

GVCN-NT D1

 

 

32

Nguyễn Thị Liễu

20/12/1961

Trung cấp

GDMN

GVCN-NT D1

 

 

33

Mạc Thị Thủy

09/4/1991

Đang học ĐH

GDMN

GVCN-NT D2

 

 

34

Nguyễn Thị Hào

02/7/1993

Đang học ĐH

GDMN

GVCN-NT D1

 

 

35

Nguyễn Thị Dung

 

Cao đẳng

GDMN

GVCN-NT D2

 

 

36

Trần Thị Hồng

13/8/1991

Đại học

GDMN

GVCN-NT D3

 

 

37

Nguyễn Thị Kim Tuyến

13/3/1991

Đang học ĐH

GDMN

GVCN-4T B3

 

 

38

Lê Thị Mận

12/12/1964

Trung cấp

Nấu ăn

CD–Yên Dưỡng

 

 

39

Hoàng Thị len

11/7/1969

Trung cấp

Nấu ăn

CD-Tân Yên

 

 

40

Phan Thị Hà

24/9/1987

Trung cấp

Nấu ăn

CD-T. Thông

 

 

 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                               Nguyễn Hoài Thu