Asset Publisher

Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2015

Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
   

Số: 01/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      Đông Triều, ngày 01 tháng 09 năm 2015

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2015

       1.    Xây dựng kế hoạch năm học và các qui chế

2.  Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

GVCN

Từ 01-> 30/9

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc + Y tế

+ Khám sức khỏe đầu vào, cân đo chấm kênh.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

 

Y tế

CM nuôi

 

 

 

Từ 01 -> 30/9

 

 

- Giáo dục

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy

+ Thống nhất xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy.

+ Hoàn thiện hồ sơ sổ sách giáo viên, học sinh

CM dạy

BGH

Toàn trường

 

 

Từ 1/ ->30/9

 

 

3

Xây dựng đội ngũ

- Xây dựng các qui chế trong trường học

- Tiếp tục học tập theo tấm gương đạo đức HCM

Toàn trường

Từ 1 ->30/9

 

4

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Thống kê toàn bộ CSVC, giao cho các lớp

- Bổ sung thiết bị đồ chơi cho 1 lớp 5 tuổi

- Tham mưu đề xuất xây thêm phòng học.

HT

Từ 01 ->30/9

 

5

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

- Đăng ký các danh hiệu đầu năm

 

HT

Toàn trường

 

Từ 1 - >30/9

 

6

Công tác khác

- Tổ chức khai giảng năm học mới

- Tổ chức đón tết trung thu cho học sinh

 

Toàn trường

 

 1-> 30/9

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều(b/c);
  • Các bộ phận CM;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu