Asset Publisher

Kế hoạch công tác tháng 4/2016

Kế hoạch công tác tháng 4/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
   

Số: 08/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Đông Triều, ngày 01 tháng 04 năm 2016

KẾ HOẠCH THÁNG 04/2016

1. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục

2. Chỉ đạo thực tập sư phạm tập trung theo kế hoạch

3.Tổ chức Hội khỏe bé mầm non lần thứ 3 năm học 2015-2016 và các hoạt động chào mừng 30/4 và 01/5

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

GVCN

Từ 01-> 30/04

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc

+ Kiểm tra VSATTP nề nếp chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP

 

Y tế

CM nuôi

 

 

Từ 01 -> 30/04

 

 

- Giáo dục

+ Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non.

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD

+ Chỉ  đạo thực tập theo kế hoạch

CM dạy

BGH

Toàn trường

Từ 1/ ->30/04

 

 

Từ 9/3 ->20/4

 

3

Y tế

- Tăng cường các biện pháp phòng dịch

- Kiểm tra VSATTP các bếp ăn.

Y tế

Từ 1 ->30/04

 

4

Kế hoạch kiểm tra:

- Kiểm tra chất lượng dạy, học các khối lớp.

Các lớp, nhóm

Từ 10-> 30/04

 

5

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Sửa chữa, thiết bị lớp 5 tuổi A4

- Mua loa máy phục vụ cho họp trực tuyến.

BGH

Từ 01 ->30/04

 

6

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

HT

Toàn trường

Từ 1 - >30/04

 

7

Công tác khác

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 30/4 và 01/5.

- Tổ chức Hội khỏe bé mầm non lần thứ 3.

- Tổng kết đợt thực tập SP tập trung 2015-2016

Toàn trường

BGH, Giáo sinh

 

 1-> 30/04

15/4/2016

20/4/2016

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều(b/c);
  • Các bộ phận CM;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu