Asset Publisher

Kế hoạch công tác tháng 3/2016

Kế hoạch công tác tháng 3/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
 

 

Số: 07/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Đông Triều, ngày 01 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH THÁNG 03/2016

1. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục

2. Chỉ đạo thực tập sư phạm tập trung theo kế hoạch

3.Tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3 và 26/3

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

GVCN

Từ 01-> 31/03

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc

+ Kiểm tra VSATTP nề nếp chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP.

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

 

Y tế

CM nuôi

 

 

 

Từ 01 -> 31/03

 

 

- Giáo dục

+ Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non.

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD

+ Chỉ  đạo thực tập theo kế hoạch

CM dạy

BGH

Toàn trường

Từ 1/ ->31/03

 

 

Từ 9/3 ->20/4

 

3

Y tế

- Tăng cường các biện pháp phòng dịch

- Cân cho trẻ đợt 3 chấm kênh.

Y tế

Từ 1 ->31/03

 

4

Kế hoạch kiểm tra:

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

Các lớp, tư thục

Từ 10-> 31/03

 

5

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Sửa chữa, lắp quạt trần sân khấu, lan can lớp

- Mua loa máy phục vụ cho họp trực tuyến.

BGH

Từ 01 ->31/03

 

6

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

HT

Toàn trường

Từ 1 - >31/03

 

7

Công tác khác

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

Toàn trường

 

 1-> 31/03

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều(b/c);
  • Các bộ phận CM;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu