Asset Publisher

Kế hoạch công tác tháng 12/2014

Kế hoạch công tác tháng 12/2014


                   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                  TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 

 

 

 

                               Số: 41/KH-TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Đông Triều, ngày 01 tháng12 năm 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2014

  1. Thực hiện chuyên đề "PT vận động cho trẻ trong trường mầm non 2013-2016"

  2. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, nhân viên,

  3. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12: Thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

- Duy trì sĩ số đảm bảo kế hoạch

GVCN

Từ 01-> 31/12

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc

+ Kiểm tra nền nếp, chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATT

 

CM nuôi

 

 

 

Từ 01 -> 31/12

 

 

Y tế:+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

+ Tổ chức cân, chấm kênh cho trẻ lần 2.

Cán bộ Y tế

Từ 01 -> 5/12

 

- Giáo dục

+ Thực hiện theo chương trình thời khóa biểu

+ Thực hiện tiết mẫu chuyên đề

GV

BGH

Từ 1/ ->31/12

 

3

Công tác kiểm tra

-Kiểm tra hồ sơ, hoạt động sư phạm của GVNV

- Hồ sơ thu - chi năm học 2014-2015

Ban kiểm tra nội bộ

Từ 1 ->31/12

 

4

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị .

-  Sửa chữa cổng, bếp ăn, phòng học, công trình vệ sinh Thượng Thông, Tân Yên.

- Mua sắm loa máy phục vụ chuyên môn…

BGH

Từ 01 ->31/12

 

5

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

- Quyết toán các khoản thu

 

HT

KT-TQ

Từ 1 - >31/12

 

6

Công tác khác

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng ngày 22/12

 

Toàn trường

 

 1-> 31/12

 

 

 

Nơi nhận:

  • phòng GD&ĐT huyện Đông Triều(b/c);

  • Các bộ phận CM;

  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Hoài Thu