Asset Publisher

Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2016

Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
   

Số: 03/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Đông Triều, ngày 01 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2016

1.  Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục

2. Tổ chức thi trang trí lớp, thi giáo viên giỏi cấp trường chào mừng ngày 20/11

3. Nâng cao chất lượng chuyên đề giáo dục thể chất cho trẻ mầm non.

4. Tổ chức ngày Hội vệ sinh trường học

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

GVCN

Từ 01-> 30/11

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc + Y tế

+ Kiểm tra nề nếp chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

 

Y tế

CM nuôi

 

 

 

Từ 01 -> 30/11

 

 

- Giáo dục

+ Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD

CM dạy

BGH

Toàn trường

 

 

Từ 1/ ->30/11

 

 

3

Kiểm tra

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

- Kiểm tra các bếp ăn, tư thục.

Ban kiểm tra nội bộ

Từ 1 ->30/11

 

4

Xây dựng đội ngũ

- Thực hiện các qui chế trong trường học

- Tiếp tục học tập theo tấm gương đạo đức HCM

BGH

Từ 01 ->30/11

 

5

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

HT

Toàn trường

Từ 1 - >30/11

 

6

Công tác khác

- Tổ chức thi trang trí lớp, thi văn nghệ ngày hội vệ sinh môi trường chào mừng 20/11.

- Thi vườn rau xanh, vườn hoa của bé.

Toàn trường

 

 1-> 20/11

 

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều(b/c);
  • Các bộ phận CM;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu