Asset Publisher

Kế hoạch công tác tháng 01/2016

Kế hoạch công tác tháng 01/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
   

Số: 05/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Đông Triều, ngày 01 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2016

1. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục

2. Tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

GVCN

Từ 01-> 30/01

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc

+ Kiểm tra VSATTP nề nếp chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP.

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

 

Y tế

CM nuôi

 

 

 

Từ 01 -> 30/01

 

 

- Giáo dục

+ Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non.

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD

CM dạy

BGH

Toàn trường

 

 

Từ 1/ ->30/01

 

 

3

Y tế

- Tăng cường các biện pháp phòng dịch

- XD kế hoạch chăm sóc đặc biệt cho trẻ suy dinh dưỡng và béo phì.

Y tế

Từ 1 ->30/01

 

4

Kế hoạch kiểm tra:

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

Các lớp, tư thục

Từ 10-> 30/01

 

5

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Giao trang thiết bị cơ sở vật chất cho các lớp sử dụng và quản lý.

- Sửa chữa các công trình vệ sinh, lan can lớp.

BGH

Từ 01 ->30/01

 

6

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

HT

Toàn trường

Từ 1 - >30/01

 

7

Công tác khác

- Tổ chức sơ kết học kỳ I.

- Tổ chức các hđ mừng đảng mừng xuân.

Toàn trường

 

 1-> 10/01

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều(b/c);
  • Các bộ phận CM;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Hoài Thu