Asset Publisher

Hội nghị ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Hội nghị ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017


         Thực hiện Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh "V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 74-KH/TW ngày 28/12/2016 của Thị Ủy ĐôngTriều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND Thị xã Đông Triều; Công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã "V/v quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề năm 2017"; Kế hoạch 06/KH-TrMN ngày 20/02/2017 của trường mầm non Hồng Thái Đông "V/v thực hiện ký cam kết chủ đề năm 2017";

         Sáng nay, ngày 20/02/2017, trường mầm non Hồng Thái Đông đã tổ chức ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017 "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên với Hiệu trưởng nhà trường.

         Sau đây là một số hình ảnh:

Ký cam kết giữa CB, GV, NV nhà trường với Hiệu trưởng

                                    CTV: CNTT