Asset Publisher

Công khai theo thông tư 21 (Quí III/2017)

Công khai theo thông tư 21 (Quí III/2017)


THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI  QUÍ III NĂM  2017

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Chương: 622.491.  ĐV tính: đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú 

A

Dự toán thu Học phí 2016 - 2017

 

 

I

Tổng số thu

173.425.525

 

1

 Thu phí, lệ phí

173.425.525

 

 

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

 Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

73.054.075

 

1

Chi thanh toán cá nhân

22.378.075

 

 

Mục 6050

13.592.815

 

 

+ Tiểu mục  6051

13.592.815

 
 

Mục: 6300

8.785.260

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

50.676.000

 
       
 

Mục: 6550

1.986.000

 
 

Mục 6900

21.390.000

 
 

Mục 7000

27.730.000

 
       
       
       

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

 

 

3

 Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.068.000.000

 

I

Kinh phí tự chủ sử dụng trong kỳ

801.149.683

 

1

 Chi thanh toán cá nhân

681.564.854

 

 

Mục:  6000 

167.263.324

 
 

Mục: 6050

304.519.615

 
 

Mục:: 6100 

100.344.182

 
 

Mục: 6200 

14.157.000

 
 

Mục: 6250

3.307.000

 
 

Mục: 6300

91.973.715

 
 

Mục: 6400

   

2

 Chi nghiệp vụ chuyên môn

119.584.847

 

 

Mục 6500

30.668.010

 
 

Mục: 6550

20.842.000

 
 

Mục  6600

2.711.837

 
 

Mục : 6700

1.500.000

 
 

Mục: 6750

9.672.000

 
 

Mục 6757

   
 

Mục 6900

26.161.000

 
 

Mục 7000

28.030.000

 
       
       

3

 Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

 

Mục 9000;

   
 

Mục 9050;

   

4

 Chi khác chi thường xuyên

 

 

 

Mục 7750;

   

II

Loại ..., khoản …

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

 Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

 Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

 Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

 Chi khác

 

 

 

Nơi nhận:                                          

- Trang thông tin điện tử trường;

- Các tổ (t/h);

- Lưu: VT.

 

Hồng Thái Đông, ngày 10  tháng10  năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu