Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 7/1/2019

Công khai tài chính ngày 7/1/2019

Tổng số trẻ 387; Tổng số trẻ ăn: 358x 15000= 5370000
Tổng chi: 5370000: Thừa : 0; Thiếu :0