Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 14/1/2019

Công khai tài chính ngày 14/1/2019


Tổng số huy động: 385 trẻ: Số trẻ ăn: 334 x 15000= 5010000 đ

Số tiền chi : 5010000 đ; Tiền thiếu: 0; Tiền thừa: 0