Asset Publisher

Công khai tài chính 23/01/2019

Công khai tài chính 23/01/2019


Tổng số trẻ 385.

Tổng số trẻ ăn trong ngày: 363 x 15.000đ = 5.445.000 đ

Tổng số tiền chi hết trong ngày: 5445000đ

Tiền thừa: 0

Tiền thiếu: 0