Asset Publisher

Chuơng trình công tác tháng 3/2013

Chuơng trình công tác tháng 3/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 


Số: 60/TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 01 tháng 3  năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2013

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 3/2013:

- Kỷ niệm ngày 8/3

- Thi giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2012 – 2013

- Thi li ên hoan tiếng hát giáo viên ngành GD & ĐT huyện Đông Triều năm 2013.

- Tham dự các lớp tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01- 10/3

- Họp hội đồng

- Hiệu trưởng

-  Ổn định và duy trì nền nếp.

- GVCN

- Kỷ niệm ngày 8/3

- Công đoàn

- Đảm bảo VS ATTP – VS môi trường sạch sẽ, giáo dục toàn diện cho trẻ

- Đón đoàn Trung tâm y tế huyện Đông Triều về việc kiểm tra y tế trường học.

- GVCN + Tổ nuôi

 

 

- Y tế

11– 25/10

- Thi giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2012 - 2013

- CM

- Thi cấp cụm “Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành GD&ĐT huyện Đông Triều  năm 2013”

- Công đoàn

26 – 31/10

- Tham gia tập huấn PCGDMNTE5T

- PHT

- Đánh giá xếp loại thi đua

- BGH – KT

 

Nơi nhận:    

- Các bộ phận thuộc trường                                                                                - Lưu: VT                                                                                                                                    

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Tẹo