Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

Chương trình công tác tháng 10/2012

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG 

Số: 20/TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hồng Thái Đông, ngày  04  tháng 10  năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  10/2012

* Trọng tâm công tác tháng 10/2012:

- Dự Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện.

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua  năm học 2012 - 2013.

- Khám sức khỏe định kỳ đợt I cho học sinh.

- Kỷ niệm ngày 20/10.

- Tham dự các lớp tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01- 04/10

- Họp hội đồng

- Hội nghị CB, VC, LĐ

- Ổn định và duy trì nền nếp.

- Đảm bảo VS ATTP – VS môi trường sạch sẽ, giáo dục toàn diện cho trẻ

- Hiệu trưởng

- BGH + Công đoàn

- GVCN

- GVCN + Tổ nuôi

 

05 – 20/10

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua. 

- Đánh giá các mặt hoạt động của trẻ

- Khám sức khỏe đợt I cho học sinh (Chuyển kế hoạch tháng 9 sang)

- Kiểm tra chuyên môn

- Kỷ niệm ngày 20/10

- Hiệu trưởng

- CM

- Trung tâm Y tế huyện Đông Triều

- BGH + tổ chuyên môn

- Công đoàn

21 – 31/10

- Hoàn thiện các loại hồ sơ sổ sách, giáo án của trường và của giáo viên.

- Đánh giá xếp loại thi đua

- Tham dự tập huấn đào tạo truyền thông trực tiếp về vệ sinh ATTP và Hội nghị tập huấn “Trợ giúp pháp lý cho trẻ em”.

- Chuyên môn

 

- Ban thi đua

- CM

 

 

 

Nơi nhận:    

  - Các bộ phận thuộc  trường                                                                                    

   - Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)

Nguyễn Thị Tẹo