Asset Publisher

Chương trình công tác 1

Chương trình công tác 1


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG 
Số: 27/TB-MN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hồng Thái Đông, ngày  05  tháng 01  năm 2013

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  01/2013 
* Trọng tâm công tác tháng 01/2013:
- Sơ kết học kỳ I.
- Thi  “Bé mầm non với đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam” cấp huyện.
- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.
Lịch cụ th

Ngày
Nội dung công tác
Đơn vị chủ trì
01- 10/01
- Họp hội đồng
- Ổn định và duy trì nền nếp.
- Đảm bảo VS ATTP – VS môi trường sạch sẽ, giáo dục toàn diện cho trẻ.
- Tham gia tập huấn đánh giá chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi cho giáo viên dạy lớp 5 tuổi.
- Hiệu trưởng
- GVCN
- GVCN + Tổ nuôi
 
- Ban giám hiệu, GVCN 5 tuổi
 
11 – 30/01
- Sơ kết học kỳ I
-Thi “Bé mầm non với đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam” cấp huyện.
- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
- Đánh giá xếp loại thi đua.
- Ban giám hiệu
- Chuyên môn
 
- Công đoàn
 
- Ban thi đua 

 

 
Nơi nhận:    
  - Các bộ phận thuộc trường                                                                                    
   - Lưu: VP,
HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Tẹo