Xuất bản thông tin

Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013 – 2014

Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013 – 2014

Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013 – 2014

 

Biểu mẫu 02

 

 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

 

 

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013 – 2014

 

 

 

 

 

 

STT

 

Nội dung

 

Tổng số

 

Hình thức tuyển dụng

 

Trình độ đào tạo

 

Ghi chú

 

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

 

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc ngắn hạn, thính giảng, hợp đồng theo NĐ68)

 

TS

 

ThS

 

ĐH

 

 

TCCN

 

Dưới TCCN

 

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

33

33

 

 

 

6

3

24

 

 

II

CBQL

4

4

 

 

 

3

1

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

III

Nhân viên

10

10

 

 

 

 

1

9

 

 

1

Nhân viên văn thư

2

2

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên Y tế

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồng Thái Đông, ngày 30 tháng 9 năm 2012

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tẹo