Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu năm học 2016-2017

Thời khóa biểu năm học 2016-2017


THỜI KHÓA BIẾU

NĂM HỌC 2016-2017

Thứ

 

Khối

 nhà trẻ

Mẫu giáo

 3-4 tuổi

Mẫu giáo

 4-5 tuổi

Mẫu giáo

 5-6 tuổi

 

 

2

 

Sáng

 

Thể dục

 

 

Thể dục

 

 

Thể dục

 

 

Thể dục

 

Chiều

Hoạt động

 nêu gương

Hoạt động

 nêu gương

 

Hoạt động

 nêu gương

Hoạt động

nêu gương

 

 

 

3

 

Sáng

 

Văn học

 

Khám phá khoa học

 

 

Khám phá

khoa học

 

 

Khám phá

 khoa học

 

 

Chiều

Hoạt động nêu gương

Hoạt động nêu gương

 

Hoạt động nêu gương

Hoạt động nêu gương

 

 

 

4

 

Sáng

 

Nhận biết

 

 

Văn học

 

Văn học

 

Văn học

 

Chiều

Hoạt động nêu gương

GD  kỹ năng sống

Hoạt động nêu gương

 

GD  kỹ năng sống

Hoạt động nêu gương

 

GD  kỹ năng sống

Hoạt động nêu gương

 

 

 

 

5

 

Sáng

 

Văn học

 

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Chiều

 

Hoạt động nêu gương

Giáo dục ATGT

Hoạt động nêu gương

 

Giáo dục ATGT

Hoạt động nêu gương

Giáo dục ATGT

Hoạt động nêu gương

 

 

 

6

 

Sáng

Âm Nhạc (HĐVĐV)

 

Âm nhạc

(Tạo hình)

Âm nhạc

(Tạo hình)

Âm nhạc

(Chữ cái)

 

Chiều

 

Hoạt động nêu gương

 

Hoạt động nêu gương cuối tuần

 

Giáo dục ATGT

Hoạt động nêu gương cuối tuần

 

Giáo dục ATGT

Hoạt động nêu gương cuối tuần