Xuất bản thông tin

Tài chính công khai

Tài chính công khai


Tài chính công khai ngày 11/10/2017

Tổng số trẻ ăn: 349
Tổng số tiền ăn : 349 x 12.000= 4.188.000đ
Chi ăn: 4.188.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0