Xuất bản thông tin

Quyết định về việc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2014 - 2015

Quyết định về việc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2014 - 2015


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 05/QĐ -TrMN                           Đông Triều, ngày 13 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra

năm học 2013-2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

      - Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm học 2014 – 2015 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh.

     - Căn cứ công văn số:547 /KH-PGD&ĐTTr  ngày 12 tháng 9 năm 2014 của  Phòng GD&ĐT về kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2014-2015.

    - Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của trường Mầm Non Hồng Thái Đông đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều phê duyệt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2013-2014 

       Thành lập Ban kiểm tra nội bộ của trường Mầm Non Hồng Thái Đông năm học 2014 - 2015 gồm các ông (bà) (có danh sách đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Ban kiểm tra nội bộ trường tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.

       Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh tra, các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra.

Điều 3. Các ông, bà : các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Như điều 1 (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG 

            (Đã ký)             

Nguyễn Hoài Thu

 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ

NĂM HỌC 2014-2015

          (Phụ lục kèm theo Quyết định số 05a/QĐ-TrMN  ngày 13 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Mầm non Hồng Thái Đông)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

được phân công

Ghi chú

1

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Thị Miền

P. Hiệu trưởng

Phó ban

 

3

Lê Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

Phó ban

 

4

Nguyễn Thị Huân

CT công đoàn

Thành viên ban KT

 

5

Đào Thị Thanh

Trưởng ban TTND

Thành viên ban KT

 

6

Nguyễn Thị Hà

Chi hội trưởng Phụ nữ

Thành viên

 

7

Nguyễn Thị Thu Hà

Tổ trưởng CM

Thư ký hội đồng

 

8

Lê Thị Mận

Tổ trưởng tổ nuôi

Thành viên ban KT

 

9

Lưu Thị Mai lan

Tổ trưởng tổ nhà trẻ

Thành viên ban KT

 

10

Nguyễn Thị Nhung

Tổ trưởng tổ VP

Thành viên ban KT

 

(Danh sách này có 10 người)