Xuất bản thông tin

Quyết định phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV năm học 2014 - 2015

Quyết định phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV năm học 2014 - 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/QĐ-TgMN

          Hồng Thái Đông, ngày 20  tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên năm học 2014-2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI ĐÔNG

           Căn cứ vào điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

          Căn cứ thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định điều kiện, tiêu chuẩn quy trình công nhận Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

          Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ của trường mầm non Hồng Thái Đông năm học 2014-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyền hạn, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, cán bộ GV:

          Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Phòng GD&ĐT Đông Triều, Uỷ ban Nhân dân xã Hồng Thái Đông về thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng theo điều lệ trường, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

         Hiệu trưởng phân công cho Phó hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, giải quyết các công việc trong từng lĩnh vực theo Quyết định này.    

 Phó hiệu trưởng được thay mặt Hiệu trưởng quyết định và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về các quyết định của mình thuộc lĩnh vực được phân công. Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực do các đoàn thể  phụ trách  cần chủ động phối hợp bàn bạc giải quyết.

          Cán bộ GV, nhân viên phục tùng sự phân công của BGH và tổ chuyên môn và có quyền đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Phân công công tác cụ thể.

I. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

1. Đ/c Nguyễn Hoài Thu - Hiệu trưởng: Phụ trách chung.

          - Phụ trách các vấn đề xây dựng quy hoạch nhà trường, xây kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học.

          - Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng...

          - Phân công quản lý, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, tiến hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định...

`        - Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

          - Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

          - Tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn...

          - Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

          - Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường với cộng đồng.

        - Chủ tịch hội đồng giáo dục nhà trường -

          - Dạy thay 2 tiêt/ tuần ( lớp 5 tuổi A1, A2, A3) kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo án 3 lớp ,

2. Đ/c Nguyễn Thị Miền - Phó hiệu trưởng.

       - Chỉ đạo công tác chuyên môn, theo dõi cơ sở vật chất, phụ trách công nghệ thông tin. Phụ trách chung cơ sở Thượng Thông.

        - Chỉ đạo việc thực hiện qui chế chuyên môn của GV.

        - Giám sát việc thực hiện chương trình, ngày giờ công của CBGV.

        - Công tác bồi dưỡng giáo viên, kiểm tra toàn diện GV, hồ sơ chuyên môn ký duyệt giáo án.

       - Công tác kiểm định chất lượng: ra đề kiểm tra trong năm, tổ chức các kỳ thi của trường, kiểm tra học sinh, giáo viên...

        - xây dựng kế hoạch đề xuất cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị...

        - Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

        - Dạy thay 4 tiết /tuần.

3. Đ/c Lê Thị Hạnh – Phó hiệu trưởng.

    - Phụ trách bán trú, lao động vệ sinh môi trường, VSATTP. Tổ chức phụ trách các phong trào thi đua của trường, ngành.

    - Chỉ đạo công tác phổ cập. Phụ trách chung cơ sở Tân Yên.

     - Chỉ đạo việc thực hiện qui chế hoạt động của tổ nuôi dưỡng.

     - Giám sát việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng.

     - Công tác bồi dưỡng giáo viên, kiểm tra toàn diện GV, hồ sơ chuyên môn của giáo viên của cơ sở Tân Yên.

     - Các nhiệm vụ khác khi phân công.

     -  Dạy thay 4 tiết/ tuần.

II. TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

* Đ/c Nguyễn Thị Huân (CTCĐ).

       - Lập kế hoạch công đoàn trình bí thư chi bộ duyệt.

       - Chăm lo đời sống và quyền lợi của thành viên công đoàn.

       - Triển khai và tham gia  đầy đủ các phong trào của công đoàn ngành

       - Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

III. GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

1. Tổ mẫu giáo:

          - Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thu Hà

          -  Tổ phó: Nguyễn Thị Hằng A

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ.

          - Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

          - Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên.

          - Ghi đầy đủ các nghị quyết và các hoạt động của nhà trường.

* Danh sách tổ viên được phân công:

Số

TT

Họ và tên CBGV

Nhiệm vụ phân công

Chức vụ trong tổ

1

Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi A 1 chỉ tiêu: 30 hs

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Hằng A

Tổ viên

3

Nguyễn Thị Huân

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi A 2 chỉ tiêu: 34 hs

CTCĐ

4

Đào Thị Thanh

Tổ viên

5

Nguyễn Thị Hà

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi A 3 chỉ tiêu 35

Tổ viên

6

Nguyễn Thị Liên

Tổ viên

7

Phạm Thị Minh

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi A4 chỉ tiêu 25 hs

Tổ viên

8

Nguyễn Thanh Loan

Tổ viên

9

Đỗ Thị Thu Hằng

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi B1 chỉ tiêu: 30 hs

Tổ viên

10

Nguyễn Thị Hằng B

Tổ viên

11

Nguyễn Thị Liên

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi B2 chỉ tiêu: 30 hs

Tổ viên

12

Lê Thị Thùy Chi

Tổ viên

13

Trần Thị Nghĩa

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi B3 chỉ tiêu: 27 hs

Tổ viên

14

Bùi Thị Hiền

Tổ viên

15

Bùi Thị Linh

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi B4 chỉ tiêu: 26 hs

Tổ viên

16

Trần Thị Hồng

Tổ viên

17

Nguyễn Thị Doan

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi B5 chỉ tiêu: 26 hs

Tổ viên

18

Phạm Thị Hải Yến

Tổ viên

19

Đỗ Thị Chinh

Chủ nhiệm lớp 3 tuổi C1 chỉ tiêu: 26 hs

Tổ viên

20

Phạm Thị Yến

Tổ viên

21

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Chủ nhiệm lớp 3 tuổi C2 chỉ tiêu: 25 hs

Tổ viên

22

Nguyễn Thị Mai Phương

Tổ viên

23

Nguyễn Thị Hằng C

Chủ nhiệm lớp 3 tuổi C3 chỉ tiêu: 25 hs

Tổ viên

24

Nguyễn Thị Ngà

Tổ viên

 

2. Tổ nhà trẻ:

          -  Tổ trưởng: Lưu Thị Mai Lan

          - Tổ phó: Vũ Thị Khánh

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ.

          - Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

          - Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên.

- Ghi đầy đủ các nghị quyết và các hoạt động của nhà trường.

* Danh sách tổ viên được phân công:

Số

TT

Họ và tên GV

Nhiệm vụ phân công

Chức vụ trong tổ

1

Phạm Thị Thủy

Chủ nhiệm nhóm trẻ D1

chỉ tiêu: 33 hs

Tổ viên

2

Mạc Thị Thủy

Tổ viên

3

Nguyễn Thị Hào

Tổ viên

4

Lưu Mai Lan

Chủ nhiệm nhóm trẻ D2

chỉ tiêu: 25 hs

Tổ trưởng

6

Nguyễn thị Liễu

Tổ viên

7

Vũ Thị Khánh

Chủ nhiệm nhóm trẻ D3

chỉ tiêu: 20 hs

Tổ Phó

8

Lê Thị Mi

Tổ viên

9

Lê Thị Mận

Cấp dưỡng Yên Dưỡng

Tổ viên

10

Nguyễn Thị Len

Cấp dưỡng Tân Yên

Tổ viên

11

Phan Thị Hà

Cấp dưỡng Thượng Thông

Tổ viên

 

3. Tổ nuôi

* Tổ trưởng: Lê Thị Mận

         - Xây dựng kế hoạch của tổ

         - Quản lý tài sản của bếp ăn

         - Thực hiện mọi qui trình sơ chế biến thức ăn, lưu mẫu, ký nhận...

Danh sách tổ viên được phân công:

Số

TT

Họ và tên GV

Nhiệm vụ phân công

Chức vụ trong tổ

1

Lê Thị Mận

Cấp dưỡng Yên Dưỡng

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Len

Cấp dưỡng Tân Yên

Tổ viên

3

Phan Thị Hà

Cấp dưỡng Thượng Thông

Tổ viên

 

4. Tổ hành chính:

* Tổ trưởng: Nguyễn Thị Nhung

          - Xây dựng kế hoạch tổ văn phòng.

          - Quản lý tài sản của nhà trường, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng các tài sản, thiết bị, kiểm kê theo định kỳ, thống kê báo cáo .

         -Thực hiện đúng chế độ, nguyên tắc trong thu chi tài chính, mua sắm …

         - Quản lý hồ sơ tài chính theo quy định.

         - Làm lương cho CBGVNV từ ngày 5 đến 10 hàng tháng.

         - Thực hiện đúng chế độ chính sách nhà giáo, thanh quyết toán kịp thời, đúng chế độ hiện hành.

         - Quản lý mọi tài sản của văn phòng.

         - Tham gia vào các hoạt động của trường do hiệu trưởng phân công.           

* Tổ phó: Lưu Thị Luyên

           - Tổ chức việc tiếp nhận công văn giấy tờ, báo cáo hiệu trưởng và phân phối đầy đủ nhanh chóng chính xác đến đúng địa chỉ mà hiệu trưởng yêu cầu.

          - Sao in tài liệu kịp thời chính xác, đủ số lượng đảm bảo kĩ thuật, mĩ thuật và an toàn bí mật công văn tài liệu.

         - Tổ chức công tác lưu trữ hồ sơ, công văn đến, đi.

         - Tự mình thực hiện và bảo đảm cho GV, nhân viên văn phòng thực hiện tốt các quy định về bảo mật, bảo vệ nhà trường và bảo vệ tài sản, con dấu…

         - Phục vụ tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cho các hội nghị của nhà trường. Phục vụ các điều kiện vật chất khác cho cán bộ nhân viên nhà trường làm việc, sinh hoạt và đi lại. Làm tốt công tác đối nội, đối ngoại, tiếp khách theo đúng quy định.

       - Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Danh sách tổ viên:

Số

TT

Họ và tên CBGV

Nhiệm vụ phân công

Chức vụ trong tổ

1

Nguyễn  Thị Nhung

Kế toán

Tổ trưởng

2

Lưu Thị Luyên

Văn thư

Tổ phó

3

Lê Thị Hải Yến

Y tế học đường

Tổ viên

4

Vũ Văn Tám

Bảo vệ

Tổ viên

5

Lê Văn thành

Bảo vệ

Tổ viên

6

Lê Mạnh Cường

Bảo vệ

Tổ viên

7

Vương Văn Tiến

Bảo vệ

Tổ viên

8

Nguyễn Thị Bún

Lao công

Tổ viên

9

Tăng Thị Liên

Lao công

Tổ viên

 

* Đ/c Lê Thị Hải Yến – Nhân viên Ytế trường học

         - Xây dựng kế hoạch y tế học đường.

         - Kiểm tra vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường.

         - Cấp phát nước uống cho HS.

         - Phụ trách bảo hiểm HS.

         - Theo dõi và cập nhật công văn đi, đến.

         - Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Điều 3. Các bộ phận liên quan và các đồng chí có tên tại điều 2 thực hiện nhiêm túc Quyết định này.

                       HIỆU TRƯỞNG                

                            (Đã ký)

                   Nguyễn Hoài Thu