Xuất bản thông tin

Phân công lịch trực Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015

Phân công lịch trực Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 54/TrMN

          Đông Triều, ngày  09  tháng  02  năm 2015

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 

 

             Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều.

           Thực hiện Công văn số 80/GD&ĐT ngày 6/02/2015 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều về việc báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015;

            Trường mầm non Hồng Thái Đông báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của BGH, giáo viên, nhân viên nhà trường như sau:

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Nguyễn Hoài Thu

Nguyễn Thị Miền

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0169.585.9363

0168.291.2910

2

16/02/2015

(tức 28 tháng chạp)

Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Nhung   

Phó hiệu trưởng

Kế toán

01652313611

01236494333

3

17/02/2015

(tức 29 tháng chạp)

Nguyễn Thị Miền

Lê Thị Hải Yến  

Phó hiệu trưởng

Y tế

0168.291.2910

01224330600

4

18/02/2015

(tức 30 tết)

Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Nhung

Phó Hiệu Trưởng

Kế toán

01652313611

01236494333

5

   19/02/2015

(tức mùng 1 tết)

Nguyễn Hoài Thu

Lê Thị Hải Yến

Hiệu Trưởng

 Y tế

0169.585.9363

01224330600

6

 20/02/2015

(tức mùng2 tết)

Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Nhung   

Phó hiệu trưởng

Kế toán

01652313611

01236494333

7

Ngày 21/02/2015

 tức mùng 3 tết)

Nguyễn Thị Miền

Lê Thị Hải Yến 

Phó Hiệu Trưởng

Y tế

0168.291.2910

01224330600

8

Ngày 22/02/2015

( tức mùng 4 tết)

Nguyễn Hoài Thu

Nguyễn Thị Miền

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0169.585.9363

0168.291.2910

9

Ngày 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Nhung   

Phó hiệu trưởng

Kế toán

01652313611

01236494333

10

  24/02/2015

(tức mùng 6 tết)

Nguyễn Hoài Thu

Nguyễn Thị Miền

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0169.585.9363

0168.291.2910

11

25/02/2015

(tức mùng 7 tết )

Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Nhung   

Phó hiệu trưởng

Kế toán

01652313611

01236494333

12

26/02/2015

(tức mùng 8 tết)

Nguyễn Thị Miền

Lê Thị Hải Yến 

Phó HiệuTrưởng

Y tế

0168.291.2910

01224330600

13

27/02/2015

(tức mùng 9 tết)

Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Nhung

Phó Hiệu Trưởng

Chuyên viên

01652313611

01236494333

14

   28/02/2015

(tức mùng 10 tết)

Nguyễn Hoài Thu

Lê Thị Hải Yến

Hiệu Trưởng

 Y tế

0169.585.9363

01224330600

15

01/3/2015

(tức ngày 11 tết)

Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Nhung   

Phó hiệu trưởng

Kế toán

01652313611

01236494333

 

 

 

 

 

             

             Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị giáo viên, nhân viên báo cho Lãnh đạo Nhà trường theo lịch được phân công trên.

               Trường mầm non Hồng Thái Đông trân trọng báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều và thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng GD&ĐT; (b/c)

- Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu