Xuất bản thông tin

Phân công chuyên môn

Phân công chuyên môn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN: HỒNG THÁI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 
Năm học 20...-20.... 
             
STTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhTrình độ CMChuyên môn đào tạoPhân công chuyên môn
năm học 20... - 20...
Kiêm nhiệmTổng số tiếtGhi chú
TCĐHkhác
1Nguyễn ThịTẹo16/08/1962 x  Tiểu họcPhụ trách chung 2tiết/tuần 
2Phạm Thị Nguyệt10/06/1967  x Mầm nonPhụ trách chuyên môn, phụ trách cơ sở chính 4 tiết/tuần 
3Đỗ Thị Hai25/05/1975  x Mầm nonPhụ trách nuôi dưỡng, phụ trách cơ sở Thượng Thông 4 tiết/tuần 
4Lê Thị Hạnh22/12/1973  x Mầm nonPhụ trách CSVC, phổ cập, phụ trách cơ sở Tân Yên 4 tiết/tuần 
5Nguyễn ThịNhung15/05/1983x   Kế toánLàm lương, giải quyết kịp thời chế độ tiền lương, phụ cấp... cho CBGV, NV   
6Nguyễn ThịThảo09/12/1984 x  Kế toánGiao nhận thực phẩm, bán vé ăn, những công việc được sự phân công của BGH   
7Lưu ThịLuyên05/04/1986x   Kế toánTiếp nhận chuyển giao văn bản đi đến, những công việc được sự phân công của BGH, kiêm thủ quỹx  
8Nguyễn ThịDoan02/01/1986x   Mầm nonChủ nhiệm lớp 4 tuổi B2 - Yên Dưỡng   
9Nguyễn ThịHằng25/12/1987x   Mầm nonDạy lớp 4 tuổi B2 - Yên Dưỡng   
10Nguyễn ThịHuân10/10/1982  x Mầm nonChủ nhiệm lớp 5 tuổi A1 - Yên Dưỡng   
11Nguyễn ThịNiên20/05/1973  x Mầm nonDạy lớp 5 tuổi A1 - Yên Dưỡng   
12Nguyễn Thị MaiPhương26/10/1987x   Mầm nonChủ nhiệm lớp 4 tuổi B1 - Yên Dưỡng   
13Nguyễn ThịLiên08/04/1990x   Mầm nonDạy lớp 4 tuổi B1 - Yên Dưỡng   
14Nguyễn Thị Hằng06/10/1982  x Mầm nonChủ nhiệm lớp 5 tuổi A2 - Yên Dưỡng   
15Vũ Thị Khánh03/11/1985x   Mầm nonDạy lớp 5 tuổi A2 - Yên Dưỡng   
16Đỗ Thị Chinh22/09/1986 x  Mầm nonChủ nhiệm lớp 24 - 36 tháng - Yên Dưỡng   
17Nguyễn ThịLiễu20/12/1961x   Mầm nonDạy lớp 24 - 36 tháng - Yên Dưỡng   
18Nguyễn ThịHuyên27/05/1982 x  Mầm nonDạy lớp 18 - 24 tháng - Yên Dưỡng   
19Trần ThịHồng13/08/1991x   Mầm nonDạy lớp 24 - 36 tháng - Yên Dưỡng   
20Phạm Thị Thuỷ09/11/1983x   Mầm nonDạy lớp 18 - 24 tháng - Yên Dưỡng   
21Trần ThịNghĩa10/12/1981x   Mầm nonChủ nhiệm lớp 18 - 24  tháng - Yên Dưỡng   
22Nguyễn Thị KimDung27/07/1986 x  Mầm nonDạy lớp 18 - 24 tháng - Yên Dưỡng   
23Nguyễn ThịThơm18/08/1957x   Nấu ănPhụ trách nấu ăn cơ sở Yên Dưỡng   
24Phan Thị21/09/1987x   Nấu ănPhụ trách nấu ăn cơ sở Yên Dưỡng   
25Lê ThịLương24/07/1985x   Nấu ănPhụ trách nấu ăn cơ sở Yên Dưỡng   
26Nguyễn Thị 03/03/1976x   Mầm nonChủ nhiệm lớp 5 tuổi - Thượng Thông   
27Vũ Thị Anh26/05/1983 x  Mầm nonDạy lớp 5 tuổi - Thượng Thông   
28Lê Thị ThuỳChi26/08/1989x   Mầm nonChủ nhiệm lớp 4 tuổi - Thượng Thông   
29Nguyễn ThanhLoan24/08/1988 x  Mầm nonChủ nhiệm lớp 3 tuổi - Thượng Thông   
30Đào ThịThanh22/07/1984x   Mầm nonChủ nhiệm lớp 24 - 36 tháng - Thượng Thông   
31Nguyễn ThịNhàn08/10/1988x   Mầm nonDạy lớp 24 - 36 tháng - Thượng Thông   
32Đỗ Thị ThuHằng02/10/1989x   Mầm nonDạy lớp 24 - 36 tháng - Thượng Thông   
33Nguyễn Thị Thu24/07/1983  x Mầm nonDạy lớp 4 tuổi - Thượng Thông   
34Phạm Thị HảiYến02/02/1990x   Mầm nonDạy lớp 3 tuổi - Thượng Thông   
35Lê Thị Mận12/12/1964x   Nấu ănPhụ trách nấu ăn cơ sở Thượng Thông   
36Nguyễn ThịNga22/07/1990x   Nấu ănPhụ trách nấu ăn cơ sở Thượng Thông   
37Hoàng ThịGiàng16/12/1985  x Mầm nonChủ nhiệm lớp 5 tuổi -Tân Yên   
38Phạm ThịMinh19/11/1979x   Mầm nonChủ nhiệm lớp 4 tuổi - Tâm Yên   
39Phạm Thị Tuyến12/12/1985x   Mầm nonDạy lớp 4 tuổi - Tân Yên   
40Hoàng ThịLen11/07/1969x   Nấu ănPhụ trách nấu ăn cơ sở Tân Yên   
             
        TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG   
            
        (Đã ký)   
             
             
             
        Nguyễn Thị Tẹo