Xuất bản thông tin

Lịch phân công giảng dạy tháng 11/2016

Lịch phân công giảng dạy tháng 11/2016


LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THÁNG 11 NĂM 2016

Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/10 /2016 đến ngày 02/12/2016

 

STT

THỜI GIAN

LỚP

DẠY

PHỤ LỚP

GHI CHÚ

1

Tuần 9,11,13

 

5 Tuổi – A1

Nguyễn Thị Hà

Đào Thị Thanh

 

Tuần 10,12

 

Đào Thị Thanh

Nguyễn Thị Hà

 

2

Tuần 9,11,13

 

5 Tuổi – A2

Nguyễn Thị Hằng B

Lê Thị Mi

 

Tuần 10,12

Lê Thị Mi

Nguyễn Thị Hằng B

 

3

Tuần 9,11,13

 

5Tuổi-A3

(T.Thông)

Nguyễn Thị Niên

Nguyễn Thị Hằng A

 

Tuần 10,12

 

Nguyễn Thị Hằng A

Nguyễn Thị Niên

4

Tuần 9,11,13

 

5Tuổi-A4

(T.Thông)

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Huân

 

Tuần 10,12

 

Nguyễn Thị Huân

Nguyễn Thị Thu Hà

 

5

Tuần 9,11,13

 

5Tuổi-A5

Tân Yên

Phạm Thị Minh

Nguyễn Thị Loan

 

Tuần 10,12

 

Nguyễn Thị Loan

Phạm Thị Minh

 

6

Tuần 9,11,13

 

 

4 Tuổi – B1

 

 

Nguyễn T. Mai Phương

Nguyễn Thị Hằng ( C)

 

 

Tuần 10,12

 

Nguyễn Thị Hằng C

Nguyễn T. Mai Phương

7

Tuần 9,11,13

 

 

4 Tuổi – B2

 

 

Đỗ Thị Thu Hằng

Lê Thị Thuỳ Chi

 

Tuần 10,12

 

Lê Thị Thuỳ Chi

Đỗ Thị Thu Hằng

8

Tuần 9,11,13

 

4 Tuổi –B3

Thượng Thông

Bùi Thị Hiền

Nguyễn Thị Kim Tuyến

 

Tuần 10,12

 

 

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Bùi Thị Hiền

9

Tuần 9,11,13

 

4 tuổi – B4

Tân Yên

Phạm Thị Thủy

 

Nguyễn Thị Doan

 

Tuần 10,12

 

Nguyễn Thị Doan

Phạm Thị Thủy

10

Tuần 9,11,13

 

3 tuổi – C1

Nguyễn Thị Ngà

Nguyễn Thị Liên

 

Tuần 10,12

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thị Ngà

11

Tuần 9,11,13

 

3 tuổi – C2

Đỗ Thị Chinh

Bùi Thị Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 10,12

 

Bùi Thị Linh

Đỗ Thị Chinh

12

Tuần 9,11,13

 

3 tuổi –C3 ( Thượng Thông

Phạm Thị Yến

Trần Thị Nghĩa

Tuần 10,12

 

Trần Thị Nghĩa

Phạm Thị Yến

13

Tuần 9,11,13

 

Nhóm trẻ -D1 ( 03-12 tháng)

Nguyễn Thị Hào

Phạm Thị Hải Yến

Tuần 10,12

 

Phạm Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Hào

14

Tuần 9,11,13

 

Nhóm trẻ - D2 (12-24 tháng)

Mạc Thị Thủy

Lê Thị Dung

 

Tuần 10,12

 

Lê Thị Dung

Mạc Thị Thủy

15

Tuần 9,11,13

 

Nhóm trẻ - D3 (Thượng Thông)

Lưu Thị Mai Lan

Trần Thị Hồng

 

Tuần 10,12

 

Trần Thị Hồng

Lưu Thị Mai Lan

      

 

                                                                          T/M BGH  NHÀ TRƯỜNG

                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Miền