Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11

Lịch công tác tháng 11

Lịch công tác tháng 11

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG 

Số: 25/TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hồng Thái Đông, ngày  06  tháng 11  năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  11/2012

 

* Trọng tâm công tác tháng 11/2012:

- Thao giảng chuẩn bị cho ngày 20/11.

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách nhà trường.

- Hoàn thiện kế hoạch thực hiện 5 đề tài trọng tâm năm học 2012 - 2013.

- Đón đoàn thanh tra.

- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01- 04/11

- Họp hội đồng

- Ổn định và duy trì nền nếp.

- Đảm bảo VS ATTP – VS môi trường sạch sẽ, giáo dục toàn diện cho trẻ.

- Hiệu trưởng

- GVCN

- GVCN + Tổ nuôi

 

05 – 20/11

- Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách nhà trường.

- Đón đoàn thanh tra của Phòng

- Đánh giá các mặt hoạt động của trẻ

- Tiếp tục thăm lớp dự giờ cho giáo viên

- Thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

- Kỷ niệm ngày 20/11

- Ban giám hiệu

- Toàn trường

- CM

- Ban giám hiệu

- CM - Giáo viên

- Toàn trường

21 – 30/11

- Hoàn thiện các loại hồ sơ sổ sách, giáo án của trường và của giáo viên.

- Tham gia lớp tập huấn vệ sinh ATTP trong trường học, năm học 2012 - 2013.

- Quyết toán các khoản thu chi đầu năm.

- Đánh giá xếp loại thi đua.

- Chuyên môn

 

- Nuôi dưỡng

 

- GV + KT

- Ban thi đua 

 

 

Nơi nhận:    

  - Các bộ phận thuộc trường                                                                                    

   - Lưu: VP,

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tẹo