Xuất bản thông tin

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2014 - 2015

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2014 - 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
   

Số: 04/KHKTNB-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Đông Triều, ngày 13 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Năm học 2014 – 2015

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 05a/QĐ-TrMN ngày 13 tháng 9 năm 2014

của Trường mầm Non Hồng Thái Đông)

 

         - Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm học 2014 – 2015 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh.

        - Căn cứ công văn số:547 /KH-PGD&ĐTTr  ngày 12 tháng 9 năm 2014 của  Phòng GD&ĐT về kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2014-2015.

        - Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của trường Mầm Non Hồng Thái Đông đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều phê duyệt.

       - Trường Mầm Non Hồng Thái Đông  xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014 -2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến,quán triệt Luật thanh tra 2010, Luật khiếu nại tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra.

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra. Đổi mới công tác kiểm tra, tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ trường học.

3. Tăng cường công tác Kiểm tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành

4. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí , Luật khiếu nại tố cáo nội bộ trường học

5. Thực hiện nghiêm túc quy chế giám sát, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về kiểm tra của tổ kiểm tra.

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

          -  Lãnh đạo nhà trường, các TTCM, giáo viên, nhân viên.

1. Kiểm tra hành chính

          - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

          - Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các nội dung:

          + Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN, các qui định về PCTN trong ngành giáo dục; Luật THTKCLP

          + Xây dựng chế độ định mức, tiêu chuẩn, việc công khai đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị, sử dụng kinh phí, văn phòng phẩm, chế độ hội nghị hội thảo, thực hiện công khai, minh bạch trong đơn vị.

          + Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức, lao động trong đơn vị.

          - Kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm.

          - Công khai theo thông tư số09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục.

2. Kiểm tra chuyên ngành :

2.1. Kiểm tra đội ngũ : Cán bộ quản lý, giáo viên,  nhân viên

          - Công tác quản lý  CBGV, nhân viên về phân công chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của CBGV, NV theo Luật lao động, Luật viên chức và các qui định hiện hành.

          - Chất lượng đội ngũ: về trình độ đào tạovà đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.

          - Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức.

2.2. Kiểm tra kế hoạch phát triển, quy mô trường lớp so với kế hoạch đã xây dựng. Công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm ; nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể ; các tổ khối.

2.3. Kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá :

          Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra đánh giá học sinh đầu vào, công tác phổ cập giáo dục.

2.4. Kiểm tra thực hiện KH giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, y tế học đường, chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định bao gồm hoạt động theo kế hoạch trên lớp, ngoài giờ, hoạt động xã hội. Kết quả phong trào phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội khác hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động của ngành, phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an ninh trật tự …

2.5. Kiểm tra công tác quản lý:

          - Việc đổi mới công tác quản lý nhà trường, việc giáo viên tham gia đánh giá Hiệu trưởng.

          - Việc thực hiện công khai : chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ, điều kiện giảng dạy, chi tiêu tài chính.

          - Việc xây dựng kế hoạch, sử dụng đội ngũ, thực hiện quy chế dân chủ, việc tiếp dân, giải quyết KN, TC, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

          - Công tác tự kiểm tra nội bộ, quản lý chuyên môn, công tác thi đua khen thưởng.

          - Công tác xã hội giáo dục phối kết hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

2.6. kiểm tra, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện, thiết bị dạy học, phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, phòng đa chức năng, sân chơi bãi tập, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan môi trường sư phạm.

2.7. Kiểm tra việc:

          - Ứng dụng CNTT vào công tác dạy, kế hoạch triển khai xây dựng thí điểm Lớp học thông minh,

          - Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, nhà trường quản lý tài chính tài sản.

          - Thực hiện việc triển khai 5 đề tài trọng tâm năm học 2014-2015.

3. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:

3.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống chấp hành pháp luật, chấp hành quy chế của ngành, nội quy, quy chế của nhà trường, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân, tinh thần đoàn kết, trung thực, trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ đối với nhân dân và học sinh (để đánh giá giáo viên, nhân viên, cán bộ, thanh tra cần tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh).

3.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao :

          - Thực hiện quy chế chuyên môn, kết quả giảng dạy thông qua xếp loại giờ dạy, chất lượng học tập của học sinh thông qua đánh giá xếp loại giờ dạy của trường.

          - Công tác chủ nhiệm và các công tác khác.

           Việc kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên được thực hiện thông qua việc kiểm tra toàn diện nhà trường và kiểm tra chuyên đề.

3. Công tác giải quyết KN, TC và tiếp công dân :

          - Kiểm tra việc tổ chức quán triệt luật khiếu nại tố cáo trong nhà trường.

          - Kiểm tra việc giải quyết KNTC và tiếp công dân.

          - Giải quyết dứt điểm các vụ việc KN – TC thuộc thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng quyền dân chủ.

Kiên quyết xử lý những người lợi dụng quyền dân chủ để vu khống và KNTC trái quy định của pháp luật.

IV. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA CỤ THỂ.

 

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Số lớp kiểm tra

Tháng 9

Triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015

Các nhóm, lớp

14

Tháng10

công tác tài chính (thu chi đầu năm). Hồ sơ sổ sách

Quản lý, GV,NV. Các nhóm, lớp

14


Tháng 11

Công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, ứng dụng CNTT

Các nhóm, lớp

 

6

Tháng 12

 

Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính- kế toán. Hoạt động sư phạm của GV

 Hành chính – kế toán

 

 

 

 

 

Tháng 1và 2

Hoạt động sư phạm của giáo viên

Các nhóm lớp

4

Tháng 3

Thực hiện chuyên đề.

Hoạt động sư phạm của giáo viên

Các nhóm, lớp

6

Tháng 4

Công tác tự kiểm tra nội bộ  trường học.

Hoạt động sư phạm của giáo viên

QL,GV,NV

3

Tháng 5

Thực hiện quy chế thi đua khen thưởng.

Bảo quản CSVC, thiết bị dạy học

Các nhóm lớp

14

          Trường mầm non Hồng Thái Đông yêu cầu các bộ phận chức năng của trường quán triệt và thực hiện tốt công tác kiểm tra nhằm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.

 

Nơi nhận:

-      Phòng GD&ĐT (để b/c)

-      Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);

-      Các Tổ trưởng Chuyên môn, (để t/h)

-      Thành viên ban thanh tra (để t/h);

-      Các Đoàn thể (để phối hợp)

-      Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu

 

 

 

 

   

 

   

   

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ

NĂM HỌC 2014-2015

 

          (Phụ lục kèm theo Quyết định số 05a/QĐ-TrMN  ngày 13 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Mầm non Hồng Thái Đông)

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

được phân công

Ghi chú

1

Nguyễn Hoài Thu

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Thị Miền

P. Hiệu trưởng

Phó ban

 

3

Lê Thị Hạnh

P. Hiệu trưởng

Phó ban

 

4

Nguyễn Thị Huân

CT công đoàn

Thành viên ban KT

 

5

Đào Thị Thanh

Trưởng ban TTND

Thành viên ban KT

 

6

Nguyễn Thị Hà

Chi hội trưởng Phụ nữ

Thành viên

 

7

Nguyễn Thị Thu Hà

Tổ trưởng CM

Thư ký hội đồng

 

8

Lê Thị Mận

Tổ trưởng tổ nuôi

Thành viên ban KT

 

9

Lưu Thị Mai lan

Tổ trưởng tổ nhà trẻ

Thành viên ban KT

 

10

Nguyễn Thị Nhung

Tổ trưởng tổ VP

Thành viên ban KT

 

 

(Danh sách này có 10 người)