Xuất bản thông tin

Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2016

Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
   

Số: 02/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Đông Triều, ngày 01 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2016

  1. Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học
  2. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục.
  3. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập phụ nữ Việt Nam.

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

GVCN

Từ 01-> 30/10

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc + Y tế

+ Kiểm tra nề nếp chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

 

Y tế

CM nuôi

 

 

 

Từ 01 -> 30/10

 

 

- Giáo dục

+ Xây dựng kế hoạch chuyên đề, dạy mẫu

+ Khảo sát chất lượng giáo dục.

+ Hoàn thiện hồ sơ sổ sách giáo viên, học sinh

CM dạy

BGH

Toàn trường

 

 

Từ 1/ ->30/10

 

 

3

Xây dựng đội ngũ

- Học tập các qui chế trong trường học

- Tiếp tục học tập theo tấm gương đạo đức HCM

Toàn trường

Từ 1 ->30/10

 

4

Kế hoạch kiểm tra: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học theo kế hoạch.

Các lớp, tư thục

Từ 10-> 30/10

 

5

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Thống kê toàn bộ CSVC, giao cho các lớp

- Tham mưu đề xuất xây thêm phòng học.

HT

Từ 01 ->30/10

 

6

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên và đăng ký các danh hiệu đầu năm

 

HT

Toàn trường

Từ 1 - >30/10

 

7

Công tác khác

- Tổ chức thi trang trí lớp chào mừng 20/10

Tổ chức ngày 20/10 ngày Phụ nữ Việt Nam

 

Toàn trường

 

 1-> 20/10

 

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều(b/c);
  • Các bộ phận CM;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu