Xuất bản thông tin

Kế hoạch công tác tháng 02/2016

Kế hoạch công tác tháng 02/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 
   

       Số: 06/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Đông Triều, ngày 01 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2016

1. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục

2. Thực hiện nghỉ tết an toàn tiết kiệm hiệu quả.

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Duy trì số trẻ đến lớp

GVCN

Từ 01-> 28/02

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc

+ Kiểm tra VSATTP nề nếp chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP.

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

 

Y tế

CM nuôi

 

 

 

Từ 01 -> 28/02

 

 

- Giáo dục

+ Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non.

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD

CM dạy

BGH

Toàn trường

 

 

Từ 1/ ->28/02

 

 

3

Y tế

- Tăng cường các biện pháp phòng chống VSATTP trong dịp tết.

- XD kế hoạch chăm sóc đặc biệt cho trẻ suy dinh dưỡng và béo phì.

Y tế

Từ 1 ->28/02

 

4

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Giao trang thiết bị cơ sở vật chất cho các lớp sử dụng và quản lý.

- Niêm phong tài sản, phòng học bàn giao bảo vệ trong thời gian nghỉ tết,

GVCN

Từ 01 ->28/02

 

5

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

HT

Toàn trường

Từ 1 - >28/02

 

6

Công tác khác

- Nghỉ tết từ ngày 3/2 đến hết 18/2/2016

- Tổ chức các hđ mừng đảng mừng xuân.

Toàn trường

 

 1-> 28/02

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều(b/c);
  • Các bộ phận CM;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu