Xuất bản thông tin

Kế hoạch công tác tháng 11

Kế hoạch công tác tháng 11


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 

   

Số: 03/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Đông Triều, ngày 01 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2017

1.  Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục

2. Tổ chức thi trang trí lớp, thi giáo viên giỏi cấp trường chào mừng ngày 20/11

3. Thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

4. Tổ chức ngày Hội vệ sinh trường học

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

GVCN

Từ 01-> 30/11

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc + Y tế

+ Kiểm tra nề nếp chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

 

Y tế

CM nuôi

 

 

 

Từ 01 -> 30/11

 

 

- Giáo dục

+ Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD

CM dạy

BGH

Toàn trường

 

 

Từ 1/ ->30/11

 

 

3

Xây dựng đội ngũ

- Thực hiện các qui chế trong trường học

- Tiếp tục học tập theo tấm gương đạo đức HCM

BGH

Từ 01 ->30/11

 

4

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

- Tổ chức thi đua dạy tốt học tốt

HT

Toàn trường

Từ 1 - >30/11

 

5

Công tác khác

- Tổ chức thi trang trí lớp, thi văn nghệ ngày hội vệ sinh trường học chào mừng 20/11.

- Tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày NGVN

Toàn trường

 

 1-> 20/11

 

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều(b/c);
  • Các bộ phận CM;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu