Xuất bản thông tin

Hội nghị ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Hội nghị ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017


         Thực hiện Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh "V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 74-KH/TW ngày 28/12/2016 của Thị Ủy ĐôngTriều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND Thị xã Đông Triều; Công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã "V/v quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề năm 2017"; Kế hoạch 06/KH-TrMN ngày 20/02/2017 của trường mầm non Hồng Thái Đông "V/v thực hiện ký cam kết chủ đề năm 2017";

         Sáng nay, ngày 20/02/2017, trường mầm non Hồng Thái Đông đã tổ chức ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017 "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên với Hiệu trưởng nhà trường.

         Sau đây là một số hình ảnh:

Ký cam kết giữa CB, GV, NV nhà trường với Hiệu trưởng

                                    CTV: CNTT