Xuất bản thông tin

Công khai tài chính theo thông tư 61

Công khai tài chính theo thông tư 61

Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018


Tải và xem tài liệu tại đây/documents/54261/4564736/Cong+khai+tai+chinh+TT+61+2018.signed.signed.pdf/bd5b56b4-4822-4c77-93c4-f660208bd927