Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 21/01/2019

Công khai tài chính ngày 21/01/2019


Tổng số trẻ 385.

Tổng số trẻ ăn 356 x 15.000 = 5.340.000đ

Tổng số tiền chi trong ngày: 5.340.000đ

Tiền thừa:0

Tiền thiếu: 0